ขอแจ้งชมรมกีฬาทุกชมรมสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ นำนักกีฬาในสังกัด ขึ้นทะเบียนนักกีฬา

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ขอแจ้งชมรมกีฬาทุกชมรมสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ นำนักกีฬาในสังกัด ขึ้นทะเบียนนักกีฬา
เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 7 เมษายน 2565 ณ จังหวัดพัทลุง โดยส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนนักกีฬา ได้ที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ในวัน เวลา ราชการ ประกอบด้วย
🔴🔴🔴 ตามสถานศึกษา เอกสารประกอบด้วย
1. สำเนาสูติบัตร 2 แผ่น (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ทั้ง 2 แผ่น)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 แผ่น
(เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ทั้ง 2 แผ่น)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 แผ่น (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ทั้ง 2 แผ่น)
4. ใบรับรองจากสถานศึกษา 2 แผ่น (ฉบับจริง 1/ถ่ายสำเนา 1 แผ่น
พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาระเบียนการศึกษา 2 แผ่น (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ทั้ง 2 แผ่น)
6. ใบย้ายทะเบียนนักกีฬา (กรณีเคยขึ้นทะเบียน) 2 แผ่น (ถ่ายสำเนา 1 แผ่น
พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
7. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีเปลี่ยน)
8. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น (สุภาพ ไม่สวมหมวก แว่นตาดำ
เน้นไม่ถ่ายเอกสารสีกระดาษ A4)
🔴🔴🔴 ตามสูติบัตร ประกอบด้วย
1. สำเนาสูติบัตร 2 แผ่น (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ทั้ง 2 แผ่น)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 แผ่น
(เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ทั้ง 2 แผ่น)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 แผ่น (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ทั้ง 2 แผ่น)
4. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีเปลี่ยน)
5. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น (สุภาพ ไม่สวมหมวก แว่นตาดำ
เน้นไม่ถ่ายเอกสารสีกระดาษ A4)
ดาวน์โหลดลิงก์ได้ที่นี่ค่ะ